Noord-Holland Noord Gezond

Gezond opgroeien

Gezond opgroeien

Gezond Opgroeien is gericht op kinderen en jongeren om hen de kans te geven om gezond op te groeien. Ieder kind recht heeft op gezondheid en gelijke kansen. Het doel van NHN Gezond is om in 2030 de kansenongelijkheid in de eerste 18 levensjaren met een kwart te reduceren. Hiervoor moeten volwassenen rond de kinderen (ouders, familie, professionals, onderwijs en overheden langdurig verantwoordelijkheid nemen.

In Noord-Holland Noord doen wij dit door kansengelijkheid, sociale binding en mogelijkheden voor maatschappelijk participeren te bevorderen. We willen voor kinderen en jongeren meer tijd, ruimte en maatwerk om hiermee de collectieve veerkracht te bevorderen. Door het alledaagse opgroeien en opvoeden in het gezin, opnieuw, steviger te verbinden met het opgroeien en opvoeden binnen de school, de vrije tijd, de wijkvoorzieningen en andere vormen van ondersteuning en zorg.

NHN Gezond werkt in gezamenlijkheid aan een gezonde, veilige en pedagogische omgeving waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het mentaal welbevinden van kinderen, jongeren en hun ouders.

"It takes a village to raise a child"

Kerncijfers

Wat gebeurt er al in de regio?

Project
Regio
Focus
Veerkracht pact met gebiedstafels BUCH
Noord-Kennemerland
Veerkracht voor jongeren
Meer Welbevinden in het VO
West-Friesland
Versterking mentale
gezondheid in onderwijs
Mentale Gezondheid in het preventieakkoord Kop van Noord-Holland
Regiobreed
Beleidsmatig

Waar richt de coalitie zich op?

De coalitie werkt vanuit een gezamenlijke visie op opgroeien en opvoeden samen aan maatschappelijke opgaven die het mentaal welbevinden van de jeugd bevorderen. 

De coalitie richt zich in eerste instantie op de goede voorbeelden in de regio op het gebied van het verbeteren mentaal welbevinden/ ontwikkelen van veerkracht (tevens onderwerp in Gezond en Actief Leven Akkoord) bij kinderen en jongvolwassenen. Bekijk hiervoor de tabel hierboven. 

NHN Gezond gaat uit van een holistische visie waarbij het mentaal welbevinden verbetert als er ook aandacht is voor zingeving, fysieke uitdagingen, emotionele ontwikkeling, leuke, sociale contacten en gezonde voeding. In de regio gaan we verder werken aan impact.

Op verschillende scholen worden al mooie resultaten bereikt. Bijvoorbeeld in Kreileroord waar schoolbegeleiders, leraren en ouders zo nodig worden ondersteund door professionals uit verschillende disciplines om in gezamenlijkheid te zorgen voor een kansrijk schoolklimaat.

Een ander mooi voorbeeld is SPOT Artiance in Alkmaar waar kinderen/jongvolwassen als het even niet lekker loopt thuis of op school terechtkunnen om creatief bezig te zijn en andere talenten te ontdekken.

In het vervolg willen we steeds meer van dit soort voorbeelden delen en daarmee anderen inspireren om bij te dragen aan meer welbevinden voor kinderen/jeugd en jongvolwassenen.

Hoe gaan we dit doen?

Door in te zetten op een drietal projecten die gericht zijn op mentale gezondheid.

  1. Allereerst het Veerkrachtpact met gebiedstafels BUCH. Dit is een samenwerking van kinderopvang, onderwijs-gemeenten gericht op de bijdrage aan de omgeving voor meer veerkracht bij kinderen en jongeren.
  2. In West Friesland richten we ons op de doorontwikkeling van het project Meer Welbevinden in het VO, Projectleiding bij SWV VO West-Friesland Verbreden naar fase 3: integrale en structurele samenwerking tussen scholen en alle bij de scholen betrokken organisaties aan meer mentale gezondheid en veerkracht.
  3. Als derde project: Mentale Gezondheid in het preventieakkoord Kop van Noord-Holland wat is opgenomen in het gezamenlijke preventieakkoord van de vier gemeenten. Hier willen we verder vorm en uitvoering aan geven in samenwerking met ketenpartners.

Inspirerende ontwikkelingen

Lees hier over inspirerende ontwikkelingen en initiatieven in Noord-Holland die erop zijn gericht de gezondheid van inwoners in Noord-Holland te verbeteren. Meer weten? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.