Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Samenwerkingsverband VONK voor vitale ouderen zorgt voor slagkracht

Toenemende vergrijzing, tekort aan zorgprofessionals en de toename van complexe zorg; de ouderenzorg moet in de toekomst anders worden ingericht. Dat is – net als in de rest van Nederland – een gegeven in regio Noord-Kennemerland. Daarom werd hier enkele jaren geleden gestart met Vitaal Oud Noord-Kennemerland (VONK). Een samenwerkingsverband van ouderen, professionals, regionale zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, gemeenten en zorgverzekeraar om de ouderenzorg toekomstbestendig te houden. Programmamanager Eefje Verhoof vertelt over de ambitie van VONK.

Veranderopgave

‘In Noord-Kennemerland zijn we bezig met de veranderopgave van de ouderenzorg. De urgentie om de ouderenzorg anders in te regelen is hoog. Ons doel is dat ouderen langer veilig en met behoud van kwaliteit van leven thuis kunnen wonen, waar nodig ondersteund met informele en formele ondersteuning om vanuit eigen kracht en regie optimaal te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Iedereen realiseert zich dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg op termijn ernstig onder druk komen te staan als we niets veranderen. De benodigde veranderingen vragen om een nieuwe manier van denken en doen en het organiseren van oplossingen op populatieniveau in plaats van organisatieniveau. VONK zet daarbij vooral in op het sociaal domein en preventie. We willen eigenlijk voorkomen dat mensen in de Wet Langdurige Zorg (Wlz) terechtkomen.’

Thema’s

Om hun doelstellingen te realiseren heeft VONK vijf thema’s gekozen, waaronder verschillende projecten worden uitgevoerd. ‘Het idee is om vanuit die projecten te leren en deze daarna op te schalen wanneer interventies succesvol blijken. We richten ons nu op de thema’s Gezond Leven, het versterken van de sociale basis, het versterken van de verbinding tussen zorg en welzijn, zorg 2.0 en de zorgzame wijk. Een aantal projecten valt onder deze thema’s. We proberen nu werkzame elementen uit die projecten te filteren en te verbreden in de regio.’

Projecten

‘We zetten in op domeinoverstijgende samenwerking, waarbij er een verschuiving ontstaat van zorg naar welzijn. De projecten moeten schaalbaar zijn en op termijn duurzaam gefinancierd kunnen worden. Momenteel lopen er verschillende projecten, waaronder de doorstart voor sociale benadering dementie, mantelzorg en Respijtzorg en het woon-zorgonderzoek. Daarnaast organiseren we netwerkbijeenkomsten over inhoudelijke thema’s voor verschillende doelgroepen.’

Samenwerking

Bij VONK zitten uiteenlopende organisaties aan tafel. Van woningcorporaties, tot welzijnspartijen, tot huisartsenorganisaties tot VVT. ‘We beginnen te merken dat het belangrijk is elkaar diep in de ogen te kijken om samen successen te genereren. Er moet bereidheid ontstaan om te spreken over verschillende scenario’s. Wat als jouw organisatie of taak wat kleiner moet worden en mijn organisatie juist veel groter? Wat is er dan nodig? Wie kan daarbij helpen en wat voor gevolgen zal dit hebben?’

Uitdagingen en kansen

Zoals vaker is de kracht van dit initiatief, namelijk samenwerking, ook direct de uitdaging. ‘We zijn gestart in coronatijd met ondersteuning van AEF. Er is een visiedocument geschreven, maar er is meer nodig om die visie te laten leven en ervoor te zorgen dat we ernaar gaan handelen. Iedereen voelt dat er iets moet gebeuren, maar merkt ook dat het dagelijks werk veel aandacht vraagt. De uitdaging ligt in het blijven betrekken van en luisteren naar de verschillende organisaties. Tegelijkertijd zie ik veel kansen voor een samenwerkingsverband als VONK. Want juist door samen te werken, kunnen we kijken hoe we naar vernieuwing kunnen komen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van beschikbare middelen uit bijvoorbeeld de IZA, GALA, WOZO of SPUK- gelden. Verder houden we elkaar bij de les en spreken elkaar aan op ieders bijdrage.’

Het anders doen

‘We moeten anders gaan denken. Niet alleen vanuit eigen organisatiedoelstellingen, maar vanuit het groter geheel. Vanuit de veranderopgave die er ligt voor de regio en voor heel Nederland. Door deze samenwerking binnen VONK worden we gedwongen om keuzes te maken met elkaar en om met elkaar om tafel te zitten. Dat geeft overzicht. Daarom vind ik het ook fijn dat Noord-Holland Noord Gezond in beeld is gekomen. De missie van VONK raakt direct aan de focuslijn ‘Gezond Ouder Worden’. Samen schalen we op wat kansrijk is en versterken we elkaars doelstellingen.’

Meer weten over VONK of eens verder praten over toekomstbestendige ouderenzorg in jouw regio? Neem contact op met Eefje Verhoof, via eefje.verhoof@zorgcirkel.nl of kijk op www.vitaaloudnk.nl

Deel dit bericht