Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Regiobeeld Noord-Holland Noord laat zien: snelle vergrijzing, toenemende zorgbehoefte, maar ook relatief gezonde inwoners

De afgelopen maanden is er door diverse zorginstellingen, welzijnsorganisaties, gemeenten en VGZ gewerkt aan het regiobeeld van Noord-Holland Noord. Deze is – conform de deadline van het Integraal Zorgakkoord – gepubliceerd op 1 juli. Het regiobeeld geeft inzicht in prognoses en ontwikkelingen in zorgbehoefte voor Noord-Holland Noord in de nabije toekomst. De regio vergrijst relatief hard en de zorgbehoefte neemt komende jaren toe. Tegelijkertijd blijken inwoners van Noord-Holland Noord relatief gezond en is er nog winst te behalen met een gezonde leefstijl.

Behoefte versus capaciteit

Naast zorgbehoefte toont het regiobeeld ook andere relevante informatie over de bevolking in Noord-Holland Noord zoals de capaciteit en prestaties van zorg, sociaal domein en ondersteuning in de regio. Het regiobeeld vormt een objectief beeld van de situatie van de gehele zorgketen in de regio. Hiervoor is gebruikgemaakt van openbare data, data vanuit de regio en duiding vanuit de regio.

Knelpunten in de regio

De resultaten van het regiobeeld zijn samengevat in een aantal knelpunten voor de regio:

  • In vergelijking met het landelijk gemiddelde vergrijst de regio relatief hard. Naar verwachting verandert hierdoor de zorg- en ondersteuningsbehoefte én neemt deze toe, terwijl het personeelstekort en tekorten in de informele zorg ook verder toenemen. Dit leidt tot verwachting tot een knelpunt tussen vraag en aanbod van de zorg.
  • De afstanden tot zorg zijn in vergelijking met het Nederlands gemiddelde groot in de regio, zeker met de verwachte personeelstekorten zal deze afstand eerder toenemen dan kleiner worden. De bereikbaarheid van de zorg is daarom een belangrijk thema in de regio, met name in de rurale gebieden.
  • De regio signaleert problemen in de doorstroom in de keten.
  • Een gezonde leefstijl van inwoners kan een deel van de zorg en ondersteuningsvraag voorkomen. Over het algemeen zijn de inwoners van de regio relatief gezond (ten opzichte van het Nederlands gemiddelde). Mentale gezondheid, beweging, overgewicht, roken en alcoholgebruik zijn hierbij belangrijke thema’s.
  • De opgaven die naar voren komen uit dit regiobeeld gaan verder dan de grenzen van organisaties of gemeenten, zowel binnen de domeinen van zorg en welzijn, alsook er overheen. De regio geeft aan dat het voor het aanpakken van deze opgaven van cruciaal belang is om een goede samenwerking te realiseren. Voor deze samenwerking wordt ook verwezen naar Noord-Holland Noord Gezond.

Procestoelichting

Het regiobeeld is onderdeel van de afspraken tussen het Rijk, de zorgsector, verzekeraars en gemeenten in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het doel van de akkoorden is om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Een belangrijk onderdeel van deze akkoorden is het opstellen van regiobeelden en regioplannen.

Het objectieve beeld van de zorgvraag en het zorgaanbod in de regio vormt de basis voor de weg vooruit, welke zal worden uitgewerkt in een regioplan dat uiterlijk 31 december 2023 afgerond moet zijn. In het regioplan worden specifieke doelen, prioriteiten en maatregelen opgesteld om de zorg en welzijn in de regio te versterken en de geïdentificeerde problemen aan te pakken.

Leeswijzer

Het volledige regiobeeld is terug te vinden via: www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl. De eerste 10 slides bevatten de belangrijkste uitkomsten van het regiobeeld, weergegeven in knelpunten voor de regio. De overige slides bevatten een onderbouwing van deze knelpunten, met een groot aantal cijfers en figuren (slide 11 – 143) en een omschrijving van de regionale samenwerking (slide 144 – 151). 

Deel dit bericht