Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Marjon van der Ven, Wethouder Gemeente Hoorn, over Noord-Holland Noord Gezond

NHNG is ontstaan vanuit de vraag: we gaan enorm vergrijzen en er is onvoldoende menskracht. Hoe kunnen we daar antwoord op geven? De gemeente heeft een opgave om goede volksgezondheid te faciliteren. Daarom hebben we bij NHNG verschillende invalshoeken geformuleerd, waaraan we extra aandacht zullen besteden. Die invalshoeken zijn geformuleerd aan de hand van een regiobeeld, waarop goed te zien is waar welke zorgvraag speelt en/of toe-/afneemt.

Er zijn diverse gezondheidsinitiatieven in de regio. Je moet NHNG zien als de paraplu die al die initiatieven bij elkaar brengt. In combinatie met data die beschikbaar zijn over zorg- en welzijnsvraagstukken, krijgen we een compleet beeld. Die beelden kunnen we met elkaar vergelijken, zodat we zien waar we interventies moeten inzetten om mensen zo goed en gezond mogelijk te houden, waarbij er zo min mogelijk beroep op de zorg wordt gedaan. We kunnen elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen en doen minder op eilandjes. Integraler werken, dus.

Voor communicatie zou het mooi zijn als we de regio goed in kaart brengen en visueel maken wat er speelt per gemeenten. Wat uniek is, is dat we nu verschillende beelden van data bij elkaar kunnen gaan leggen. We zien dan waar het meest beroep wordt gedaan op zorg. Die informatie heb je als individuele gemeente niet. Bovendien kun je van elkaar leren, wanneer er in andere gemeenten een succesvolle aanpak is. Je kunt zelfs samenwerken om vraagstukken op te pakken. En doordat er verschillende partijen aan tafel zitten, spreek je verschillende wetten en budgetten aan, waardoor slagkracht ontstaat.

Vanuit de gemeente zijn wij verantwoordelijk voor preventie. We zijn verantwoordelijk voor de WMO, die weer overloopt in de zorgverzekeringswet. Maar we hebben ook nauw contact met sporten en bewegen. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar een jongere met wie het niet goed gaat, dan komen er veel domeinen bij elkaar. De WMO en jeugdwet, de verplichte GGZ, de huisarts kijkt mee en misschien de school. En ook ouders krijgen steun. Uiteindelijk werken heel veel partijen samen, rondom dezelfde patiënt. En daarvoor spreek je veel diverse potjes en wetten aan. Dat willen we met NHNG beter stroomlijnen.

Bij GGZ, GGD en gemeenten werken analisten, die dankzij NHNG beter samenwerken. Zij analyseren data op wijkniveau. Wat is de relatie tussen voorzieningen en kosten in een gemeente? Door bestanden te koppelen, krijgen we zicht op kosten in een wijk per inwoner. Ook kun je voor een nieuwbouwwijk met jonge gezinnen of juist een wijk met veel ouderen en sociale huurwoningen al inschatten welke hulpvragen er gaan spelen.

Hoe meer we als gemeenten inzoomen op preventie; hoe groter het effect op de gezondheid en des te lager de zorgvraag. Preventie staat in elk beleidsstuk en elke gemeente geeft het anders vorm. Door samen te werken hoeven we niet allemaal opnieuw het wiel uit te vinden en weet je elkaar goed te vinden.

Dus:

  • NHNG is de paraplu, waaronder alle initiatieven vallen.
  • NHNG is verkennend: we proberen antwoord te geven op vraagstukken, door breder te delen wat werkt.
  • Door meer samenwerking en integraal werken, zijn er minder eilandjes en meer collectieve oplossingen voor zelfde vraagstukken.
  • Door regiobrede analyses kunnen we voorzieningen en kosten goed tegen elkaar afwegen
  • We moeten zoveel mogelijk analyses laten zien en oplossingen delen. Ook naar patiënten. Uit onze jaarlijkse monitor in de gemeente bleek ook de vraag te spelen hoe de gemeente omgaat met vergrijzing en toenemende zorgvraag.
  • NHNG stimuleert bewustwording op gezondheid.

Deel dit bericht