Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Bijeenkomst met jongeren om te praten over mentale gezondheid

Wat is er nodig om mentaal gezond te kunnen leven? Die vraag werd tijdens een bijeenkomst in het Werkcafé van GGD Hollands Noorden voorgelegd aan 14 jongeren. In Noord-Holland Noord kampen veel kinderen, jongeren en jongvolwassenen met stress, vermoeidheidsklachten en psychische problemen. De beweging Mentale Gezondheid als onderdeel van Noord-Holland Noord Gezond, wil bijdragen aan de veerkracht van onze jeugd

Aan de hand van 3D mapping werden de knelpunten door de aanwezige jongeren in twee groepen in kaart gebracht. Welke factoren in hun leven leiden tot mentale druk en uitdagingen? Door middel van materialen, zoals rietjes, blokjes en pompoms, konden jongeren de huidige situatie plotten. Waar zitten knelpunten en wat heeft weerslag op de mentale gezondheid? Vervolgens werd hen gevraagd de situatie vanuit vier windrichtingen te benaderen, waarbij de vragen voorlagen:

  • Oost (Gevoel) Waar word je blij van? Wat frustreert je? Wat voor gevoel roept het beeld bij je op?
  • Zuid (Waarheid): Wat is hier feitelijk aan de hand?
  • West (Reflectie): Welke oorzaken en aannames zitten hier achter? Wat in het huidige systeem draagt hier aan bij?
  • Noord (Hoger doel): Wat is eindig en wat wil juist beginnen?

Antwoorden op de vragen

Jongeren geven aan dat zij het gevoel hebben dat de huidige maatschappij veel van hen vraagt. Al op jonge leeftijd moeten zij presteren en gewichtige keuzes maken. Er ligt veel druk op jongeren, ze voelen zich vaak gedwongen overal wat van te vinden en moeten veel ballen in de lucht houden. Zaken als social media helpen daar niet altijd bij. Dit leidt uiteindelijk tot stress. Die stress gecombineerd met problemen in de huiselijke sfeer of mentale stoornissen, kunnen psychische klachten snel in de hand werken.

De ideale wereld

Naar aanleiding van de vragen wordt de situatie zoals die eerder is geschetst, getransformeerd naar een ideaalbeeld. Hoe kunnen we de knelpunten helpen voorkomen? Wat volgens de jongeren zou helpen is een meer inclusieve samenleving, waar je mag zijn wie je bent en waar ruimte is voor alles wat je bezighoudt. Als er wordt gevraagd wat hiervoor nodig is, dan wijzen jongeren niet naar ouders, maar naar het onderwijs. Hier zou het meer over mentale gezondheid mogen gaan, over het functioneren in de maatschappij. Nu lijkt er vaak vooral oog voor jongeren wanneer zij (dreigen te) ontsporen. Mentoren, vertrouwenspersonen of jeugdverpleegkundigen van de GGD kunnen bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen.

Vervolg

De uitkomsten van de jongerenbijeenkomst werden gebruikt tijdens de dialoogtafel Gezond Opgroeien tijdens het festival van Noord-Holland Noord Gezond op 16 november. Hierbij kregen betrokken organisaties gelegenheid om te bekijken welke stappen we samen kunnen nemen om te sturen op mentale veerkracht voor onze jongeren. De jongeren zijn daarnaast separaat geïnterviewd. Hun ervaringsverhalen worden verder in de beweging gebruikt om tot inzichten, inspiratie en gesprekken te komen met partijen die met jongeren werken.

Meer weten of verder praten?

Neem dan contact op met Meike Hornstra, mhornstra@ggdhn.nl

Deel dit bericht