Noord-Holland Noord Gezond

Inspiratie

Bijeenkomst over Integraal Zorgakkoord: Aan de slag met belangrijke regionale opgaven in Noord-Holland Noord

Wat zijn de belangrijkste regionale opgaven voor Noord-Holland Noord? Daarover spraken zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis, gemeenten, aanbieders in zorg en welzijn, inwonervertegenwoordigers en GGD Hollands Noorden tijdens een startbijeenkomst over integraal zorgakkoord (IZA). Toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg staan hoog op de agenda. We blikken terug op de bijeenkomst met regiomanager VGZ, Arieke Oostra.

Wat was de reden voor VGZ om deze IZA bijeenkomst de organiseren in Noord-Holland Noord?

‘De opgave die er ligt voor de regio is groot: de toegankelijkheid (en betaalbaarheid) van de zorg staat onder druk. Deze opgave moeten we samen oppakken en daarover hebben we afspraken gemaakt in het Integraal Zorgakkoord. VGZ is als verzekeraar de initiatief nemende partij: wij hebben het voortouw genomen om de startbijeenkomst te organiseren om als regio bij elkaar te komen.’

Welke rol gaat het IZA spelen in de regio?

‘In het IZA hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt. Vanuit deze afspraken moeten we oplossingen gaan vormgeven om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Om de verschuiving van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag te maken hebben we elkaar nodig.’

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst?

‘We hebben een start gemaakt met het herijken van het regiobeeld voor Noord-Holland Noord. Daarnaast hebben we met elkaar gesproken over de grootste regionale opgaven die er zijn en ook een verkenning gedaan hoe we het traject om te komen tot oplossingen verder kunnen vormgeven in de regio.’

Hoe zien de vervolgstappen rondom het IZA binnen NHNG eruit?

‘Op 30 juni 2023 moet het herijkte regiobeeld voor Noord-Holland Noord klaar zijn. Met dit regiobeeld krijgen we goed inzicht in de opgaven die we moeten oppakken. Deze gaan we vormgeven in een regioplan. Dat moet op 31 december 2023 klaar zijn. Op basis van het regiobeeld en regioplan kunnen we met elkaar transformatieplannen indienen: hoe gaan we er concreet voor zorgen dat de zorg toegankelijkheid en betaalbaar blijft.’

Deel dit bericht